Безплатна доставка при поръчки над 100 лв.
Подарък с всяка поръчка над 500 лв.
Доставка до 3 работни дни

ОБЩИ УСЛОВИЯ

I. ПРЕДМЕТ

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между СЕЛСОФТ БГ ЕООД, гр. София, ул. Едисон № 35, Район Слатина, ЕИК 204969810,  наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „www.medik8.bg”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: СЕЛСОФТ БГ ЕООД

2. Седалище и адрес на управление: София,ул.”Едисон” 35

3. Адрес за упражняване на дейността: София, бул”Черни връх” 33Е

4. Данни за кореспонденция: Email: office@cellsoftbg.com,  тел: +359 888 40 50 78

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 204969810,

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. “Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.”Славейков” №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02 / 988 42 18 гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Koмиcия зa зaщитa нa ĸoнĸypeнциятa

Адрес: 1000 гр. София, бyл. “Bитoшa” №18, тел.: (02) 935 61 13 Фaĸc: (02) 980 73 15, гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.cpc.bg

7. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 204969810

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.medik8.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН начини за разплащане;

5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес medik8.bg или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.medik8.bg  в Интернет.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните “Да, приемам” и “Регистрация”, Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

(5) При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да защити поръчките си, Ползвателят трябва да се увери, че никой друг не борави с посочените данни. Отговорността за това е изцяло на Ползвателя !

(6) В случай, че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Договорът се сключва на български език.

(3) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес medik8.bg

(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(6) Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на Доставчика.

(7) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;

(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката; предоставеният мобилен номер трявбва да бъде на български мобилен оператор

(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.

(6) Потвърждение на поръчката;

(7) Ако Ползвателят желае издаване на фактура на юриическо лице, трябва да предостави данни на юридическото лице в секция “Бележка”.

При поръчки, направени като “гост” , точка (2) не е задъжителна.

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(3) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

– В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;

– При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(4) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия, както и в информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(5) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(6) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

(7) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Чл. 13. (1) Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

VII. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА АНУЛИРАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 14. (1) При закупуване на стока или услуга от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, като частно лице, а не за бизнес употреба, Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок от 7 работни дни, считано от датата на получаване на стоката.

(2)  Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 1. Продуктите трябва да се върнат на Доставчика в същото състояние с непроменен търговски вид, в което са получени и за собствена сметка на Ползвателя на посочения по – горе адрес. Ползвателят е длъжен да запази документите от куриерската фирма, като доказателство за извършената услуга.

(3)  Условията посочени в ал.14 (1) не важат в случаите на доставка на стоки, които поради своето естество са потребими или не могат да бъдат върнати или има опасност от влошаване на качествените им характеристики след отваряне, включително за парфюмерийни и козметични продукти.

(4)  За да анулира направената поръчка Ползвателят трябва да се свърже с Доставчика на посочения в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН телефон 0888 40 50 78 или на мейл адрес info@medik8.bg

(5) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до един месец, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й.

(6) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми  не по-късно от 30 календарни дни, считано от датата, на която потребителят е упражнил правото си на отказ от сключения договор. От сумата, която потребителят е платил по договора, се удържат разходите за връщане на стоката, освен ако потребителят е върнал стоката за своя сметка и е уведомил за това Доставчика. Въпреки това, в съответствие със закона, можем да изчакаме с плащането, докато не върнете стоките. За възстановяването на сумата ще използваме същите средства за плащане, които сте използвали, за да заплатите покупната цена, освен ако не сме се споразумели за друго. Aдрес за връщане : гр. София, бул. Цариградско шосе 54б ет. -1 , фирма Селсофт БГ.

(7) При отказване/невзимане на направена поръчка от офис на Спиди или посочения от Ползвателя адрес, поръчката се връща автоматично към Доавчика в срок, определен от СПИДИ. При 3 октазани/невзети поръчки без Доставчикът да бъде уведомен за отказа, мейл адресът, от който е сключен договора за покупко-продажба се блокира в сисетемата на medik8.bg.

Чл. 15. (1) Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с потребителя чрез сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, освен ако стоките са поръчани в една доставка.

(2) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови под формата на код за отпсъпка в сайта medik8.bg платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(3) В случаите по ал. 2, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(4) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 3, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 16. (1) Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията и наличието на обстоятелствата по чл. 61 от Закона за защита на потребителите.

(2) Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по ал. 1 писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

(3) Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията по ал. 1 и чл. 61 от Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако удостоверяването е извършено от лице, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на потребителя – страна по договора.

Ако при доставка Ползвателя твърди, че по стоката има дефект, Ползвателя е длъжен да уведоми Доставчика на телефон 0888 40 50 78 или на мейл адрес info@medik8.bg  и да върне стоката към Доставчика. След установяване на дефект от Доставчика,продуктът следва да бъде заменен със същия или да бъден издаде ваучер на стойността на дефектния продукт.

VIII. ПРОМОЦИИ, ОТСТЪПКИ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

Чл. 17 (1) Всички продукти в този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са обект на наличност  и са валидни до изчерпване на количествата. Доставчикът си запазва правото да премахва всяка промоция и отстъпки без предизвестие.

(2) Намаленията и промоциите са възможни при определени условия е при закупуването на конкретни продукти или комбинация от такива. Доставчикът не носи отговорност при невъзможност да се изпълнят условията необходими за получаване на конкретна отстъпка или промоция, поради което Ползвателя не може да се възползва от тях.

(3) При завършена и обработена поръчка над 500 лева и създаден потребителски профил в дадения профил автоматично се генерира 1 точка, която е на стойност 50 лв. Тя може да бъде използвана при следващи поръчки, направени от същия профил и гарантира отстъпка от 50 лева в случай,че Потребителят отбележи даденото поле за еднократно използване на точката. При поръчки над 500 лева,направени без профил,точка не се начислява. Точки не могат да бъдат начислявани ръчно към профили.

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 18. (1) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

(2) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията и/или при сключване на догора за покупко-продажба.

(3) Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, достъпна на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН medik8.bg.

Чл. 19. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и данни.

(2) В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената “Процедура за забравени имена и пароли”, достъпна на адрес medik8.bg

(3) Доставчикът пази всички данни, които въвежда Ползвателя и Ви уверява, че те няма да бъдат споделяни с трети страни без допълнително писмено разрешение от страна на Ползвателя.

Личните данни, които сме събрали за вас и които обработваме, стигат до нас в шифриран вид, като за този процес използваме система за кодиране SSL (secure socket layer). Тъкмо тази система гарантира, че при комуникацията на браузъра ви с нашия сървър вашите лични данни са в безопасност. Уебсайтът ни и другите системи, с които работим, са защитени с помощта на съответстващи технически и организационни мерки от загуба и унищожаване на вашите лични данни, от достъп на външни лица към личните ви данни и от тяхната промяна или разпространение.

Периодично подобряваме защитата, като изискваме и от нашите лица, обработващи данни, да докажат съответствието на системите, които използват, с ОРЗД (GDPR).

Ако се регистрирате, достъпът до вашата клиентска сметка е възможен единствено след въвеждане на избраната от вас парола. Нямаме достъп до паролата ви, защото я съхраняваме в шифриран вид, който не може да се дешифрира дори и от нас.

Данните  включват : име, адрес,телефонен номер, email, данни на банкова карта (в случай на използване на метода за плащане с банкова карта) и история на поръчката.

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Чл. 20. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, които имат регистрация.

(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля.

(3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 21. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес medik8.bg, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл. 22. Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

(1) при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;

(2)  по взаимно съгласие на страните в писмен вид;

(3) едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;

(4)  при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;

(5) при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;

(6) в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

(7) в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите.

XII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 23. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

Чл. 24. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Чл. 25. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от Софийски Градски Съд.

Чл. 26. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на medik8.bg

 XIII. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

От 25.05.2018 г. влиза във сила “Общ регламент за защита на личните данни” – GDPR и промените в нашата политика по администриране на личните данни, свързани с него. 

Регламентът урежда използването и сигурността на Вашите лични данни с цел по-добра защита на физическите лица. Събирането на лични данни от Селсофт БГ ЕООД ще бъде извършвано по прозрачен и сигурен начин. Ние уважаваме неприкосновеността на личния Ви живот, във връзка с това ще предприемем необходимите мерки, за да гарантираме защитата на личните Ви данни.

(1) В електорнния магазин “medik8.bg” потребителите се разделят на нерегистрирани потребители (гости) и регистрирани потребители.

Регистрираните потребители доброволно предоставят своите лични данни при регистрация в сайта.

(2) Съобразно ЗЗЛД, регистрираните потребители имат право на достъп и промяна на личните си данни, както и да изискат от “medik8.bg” да бъде закрит техният потребителски профил.

(3) “medik8.bg” има право да изпраща рекламни съобщения под формата на електронен бюлетин (newsletter) на посочения при регистрация e-mail адрес от регистрираните потребители. Регистрираните потребители имат право да се отпишат доброволно от получаване на рекламни съобщения.

(4) “medik8.bg” няма да предоставя личните данни на регистрираните потребители на трети лица за рекламни и промоционални цели, както и по други причини, освен ако не бъдат изискани от служби, свързани със законодателството на Република България.

(5) В случай на неспазване на условията за ползване на онлайн магазин “medik8.bg” и нарушаване на етикета, администраторите на “medik8.bg” имат правото да ограничат достъпа до онлайн магазина на нарушителите.

(6) “medik8.bg” запазва правото си да променя настоящата политика на личните данни по всяко време, без предварително известие, като изменената политика на личните данни ще бъде публикувана на настоящата страница. Моля, проверявайте редовно раздела за нашата политика за защита на личните данни.

(7) Ние не носим никаква отговорност за щети, възникнали от неверни или непълни данни, предоставени от вас.

(8) Тази Политика за защита на личните данни има за цел да Ви информира за използването на личните Ви данни, които се събират, когато посещавате нашия електронен магазин.

(9) Нашият електронен магазин може да съдържа връзки към други уебсайтове или Вие може да сте стигнали до нашия електронен магазин чрез връзки от друг уебсайт. Трябва да знаете, че ние не носим отговорност за политиките и практиките за защита на личните данни на други уебсайтове. Подобно съдържание се регулира от техните условия за ползване и от всички други указания и информация за личните данни, които техните уебсайтове предоставят.

(10) При своята регистрация Вие се задължавате да предоставите точна, вярна и пълна информация за себе си, както и да я подновявате своевременно така, че да я запазвате точна, вярна и пълна. При невярна, неточна и/или непълна информация, Вие заявявате, че сте напълно отговорен.
(11) Веднъж регистрирани, Вие имате възможност по всяко време да разглеждате и променяте информацията попълнена при регистрацията.
(12) Чрез регистрационната форма събираме следния тип информация: електронна поща, име и фамилия, телефон, държава, град, адрес и пощенски код.

(13) Съгласявате се част от информацията да бъде използвана от “medik8.bg” за връзка и комуникация по телефон, поща или електронна поща.

(14) Вие сте отговорен за поддържането на кофиденциалност на Вашето потребителско име и парола и за всички действия, произтичащи от вашата регистрация.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Цялото съдържание на „ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”medik8 е само за информационни цели и не следва да замества медицинските препоръки, които вашите лекуващи лекари са направили.

Моля, прочетете внимателно информацията върху опаковката на продукта преди да го въведете в употреба. Ако имате и най- малки подозрения, че може да предизвикате медицински проблем в следствие употребата на продукта, моля консултирайте се с вашия лекуващ лекар или дерматолог.

Моля,  консултирайте се с вашия лекуващ лекар и в случай, че провеждате активно лечение или сте под постоянно лекарско наблюдение, преди да започнете употреба на нов продукт.

Някои текстове в  ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН” са маркирани „Само за професионалисти”

Тази информация е предназначена за медицински специалисти и не следва да се чете и тълкува от други лица.

Доставчикът не носи никаква отговорност за неточности и пропуски в съдържанието на тези секции.

При изпълнение на медицинските терапии, пълната отговорност  се носи от медицинските специалисти, които изпълняват процедурата и Доставчикът не носи никаква отговорност.

Количка0
В количката няма продукти!
Продължи пазаруване